Over ons

Het VICK is opgericht in 1969 en is in de bijna 50 jaar uitgegroeid tot een actieve, professionele organisatie die met haar tijd meegaat. Pro-actief, warm, levendig en verbindend zijn onze kernwaarden.

Onze voornaamste doelstellingen zijn:

 1. Het bieden van een netwerk voor ondernemers in de Brabantse Kempen.
 2. Functioneren als signalerings- en kennisoverdrachtspunt voor de leden.

Om deze doelstellingen te realiseren bieden wij onder de noemer ‘Samen meer Kansen’ een scala aan bijeenkomsten met een informeel, informatief, interactief of sportief karakter. Daarnaast bieden onze Intensieve contacten met de Kempische gemeentes, andere ondernemersverenigingen in de regio, de Kamer van Koophandel, MKB en VNO-NCW onze leden een lokaal en regionaal platform met interessante mogelijkheden om ook buiten de VICK-grenzen te netwerken.

Daarnaast organiseren wij jaarlijks in samenwerking met onze regionale partners één of meerdere inspirerende bijeenkomsten.

kruiwagen

Doelstelling

Het VICK is een netwerkclub voor hoogwaardige, zakelijke en vooral ook plezierige contacten. De club wil ook bijdragen aan kennis en vaardigheden van de deelnemers. Die kennis kan opgedaan worden in de onderlinge contacten maar ook doordat bij bijeenkomsten onderwerpen worden aangesneden die uw horizon kunnen verbreden.

Actief deelnemen aan zakelijke netwerken is voor veel bedrijven onderdeel geworden van hun marketingstrategie. Door het netwerken kunnen er nieuwe zakelijke contacten gelegd worden waaruit duurzame relaties en wellicht transacties ontstaan. Dat stelt ook eisen aan de deelnemers aan dat netwerk, het is niet alleen een kwestie van halen, je moet er ook in willen investeren, wat dat betreft is er voor een ondernemer niets nieuws onder de zon.

Ondernemers in de Kempen geven er blijk van dat ze het belang van samenwerken en het opereren in netwerken begrijpen. De resultaten daarvan zijn dan ook zichtbaar in bijvoorbeeld het Kempisch Ondernemers Platform (KOP) en de Inkoopsamenwerking de Kempen (ISK). Dit zijn initiatieven die helpen om de Kempen op de kaart te zetten als een onderling samenhangend gebied met een enorm economisch potentieel. Het VICK zorgt voor de verbinding tussen de ondernemers die voor deze economische activiteit zorgen.

Zakendoen heeft als belangrijke component het gunnen en om iemand iets te gunnen of om iets gegund te krijgen is het nodig dat je gekend wordt. Naast de zakelijke contacten zijn daarom juist ook de informele contacten belangrijk. Daarbij is het essentieel dat leden elkaar vertrouwen en op elkaar kunnen bouwen, vandaar dat wederzijds vertrouwen hoog in het vaandel dient te staan.

De doelstellingen die hieraan verweven zijn, luiden als volgt:

 • Het VICK wil een interessante ontmoetingsplaats zijn voor ondernemers uit de Kempen;
 • Het VICK wil de uitwisseling van kennis, contacten en samenwerking tussen de deelnemers te bevorderen;
 • Het VICK biedt uitstekende faciliteiten om de ontmoetingen voor en tussen de deelnemers te laten plaatsvinden.

Het VICK is dus een lerend netwerk. Het woord lerend staat voor het opdoen van kennis en ervaring met name in de omgang tussen de leden onderling. Daarnaast biedt het VICK een programma dat gebaseerd is op de actualiteit en dat onderwerpen aan de orde stelt die voor ondernemers van belang zijn. Twee eisen worden aan dit programma gesteld; ten eerste moet het gebodene van een hoge kwaliteit zijn, daar worden geen concessies aan gedaan; ten tweede moeten de programma onderdelen licht verteerbaar en onderhoudend zijn.

Het VICK is in 1969 opgericht door de directies van de grotere industriële bedrijven in de Kempen. De streek stond aan de vooravond van een grote eigen, noem het, industriële revolutie waarvan het einde nog niet in zicht is. In de beginjaren waren deze bedrijven bijna letterlijk dun gezaaid en moest men elkanders nabijheid zoeken om samen op trekken in de richting van de lokale overheden. Daarnaast hechtte men ook sterk aan de onderlinge contacten in een geslaagde poging om de ramen van het eigen bedrijf meer open te zetten, om de blik op de Wereld te verruimen.

In de jaren na 1980 voltrok de industrialisering van onze streek zich in een snel tempo. De speciale industrieterreinen groeiden en daarmee ook het aantal ondernemers. Op lokale terreinen ontstonden zeer succesvolle locatieverenigingen die tot doel hadden de belangen van de ondernemers op die terreinen te behartigen, zowel waar het betreft de vertegenwoordiging bij de overheden als waar het betreft de behartiging van belangen zoals centrale inkoop en parkmanagement. Het VICK werkt constructief samen met deze locatieverenigingen waarbij de rol die Het VICK heeft complementair is. De directe belangenbehartiging van de ondernemers is bij de locatieverenigingen in uitstekende handen. Het VICK gaat verder als het lerende netwerk.

De toegevoegde waarde van het VICK

 • Aansluiting bij een netwerk dat u kansen, kennis, contacten, gezelligheid en zaken biedt;
 • Het delen van kennis en ervaring, het genereren van business en het benutten van elkaars ondernemerschap en initiërend vermogen;
 • Uitwisseling van zakelijke, maatschappelijke en culturele informatie en kennisoverdracht door bijeenkomsten en sociale activiteiten;
 • Enkele malen per jaar een zakenlunch of – diner, met sprekers vanuit het bedrijfsleven, de overheid en kennis- en intermediaire instellingen;
 • Tijdens de lunch kunt u door middel van tafelschikking op een effectieve wijze (nieuwe) contacten leggen;
 • Drie maal per jaar een bedrijfsbezoek bij diverse bedrijven in de regio;
 • De jaarlijkse Sportdag waarvoor u uw zakelijke relatie(s) kan uitnodigen;
 • Via branchegerichte ontmoetingen kunt u contacten leggen en informatie uitwisselen met diverse segmenten van de industrie en diverse branches;
 • Kruisbestuivingen met andere netwerkorganisaties (clubs);
 • Door middel van uw deelname bent u in de gelegenheid uw relaties te introduceren tijdens diverse activiteiten, en
 • Vermelding van uw bedrijf op de website: www.hetvick.nl met een link naar de homepage van de website van uw bedrijf.